I projektet vill vi skapa engagemang för ett kommande biosfärområde i Vombsjösänkan och förankra processen underifrån bland invånare och verksamma i området. Vi ska utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olika bygder och områden. Genom att skapa en gemensam ”biosfäranda” i området stärks de lokala aktörerna och invånarna och samtidigt främjas verksamheter kopplat till hållbar utveckling som t ex besöksnäring, hästnäringen och jordbruket. Projektet vill ge stöd till bildandet av ett biosfärsområde genom att samla in gräsrötternas erfarenheter, kunskap och frågor i ett kommunöverskridande samarbete.

Under projektet lyfter vi fram ambassadörer som kan driva processer i den lokala kontexten samt korsbefrukta initiativ och kontakter mellan bygder i området och de olika sektorerna; idéburen sektor, det offentliga, näringslivet, akademin och de enskilda medborgarna.

Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från LEADER Lundaland och LEADER Sydöstra Skåne.