Projektet ska stärka socialt företagande i en bred samverkan som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne.

Ett Community ligger som grund för att kunna generalisera och sprida lärdomar från lokala insatser samt bidra till en fördjupad organiserad samverkan och samhandling kring socialt entreprenörskap och socialt företagande med parter från olika sektorer, politikområden och från olika delar av Skåne.
Vidare bygger projektet på

  • Stöd- och samverkansinsatser för offentlig sektor för att ytterligare stärka kunskapen bland offentliga aktörer på kommunal och regional nivå om socialt företagande för att stimulera upphandling som främjar sociala företag.
  • Utveckling av en företagsfrämjande exkubator där vi följer och stöttar (sociala) företag i sin egen miljö för att stärka hållbarhet, utvecklingskraft och affärsmässighet men också stärka företagsfrämjarnas kunskap, kapacitet och möjlighet att i samverkan kunna stödja sociala företag och entreprenörer.
  • Att tydligare inkludera sociala företag i olika lokala utvecklingsarbeten i regionen som grund för att stödja sociala entreprenörers kunskap och förmåga att kunna starta, driva och utveckla sociala företag som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar inom ramen för lokala utvecklingsarbeten.

Projektet genomförs av Region Skåne, SoPact, Coompanion Skåne och NÄTVERKET- Ideburen sektor Skåne med huvudfinansiering av Tillväxtverket