Syftet med projektet är att inom ramen för, och med koppling till, ett acceleratorprogram i Skåne testa, utveckla och genomföra aktiviteter inom de prioriteringar som har tagits fram i Skånes handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för att därigenom bidra till såväl ökad kunskap, affärsutveckling och breddade nätverk för regionens ASF som hållbara partnerskap för långsiktigt regional samverkan.

Projektets tyngdpunkt kommer att ligga på att i acceleratorn bidra med ökad kompetens och rådgivning kring affärsutveckling och offentlig upphandling samt nätverk med näringsliv och offentliga parter för regionens befintliga ASF som grund för behovsanpassade partnerskap. Satsningen kommer också att omfatta insatser, som kopplas till acceleratorn, för att möjliggöra ökad kunskap och förändrade synsätt i offentlig verksamhet kring upphandling och partnerskap.

Ett ytterligare syfte är att projektets acceleratorprogram ska underlätta för regionens ASF att i tydligare utsträckning integreras och betraktas som en naturlig del av det ordinarie näringslivet för att på så sätt bidra till fler livskraftiga företag i regionen som kombinerar lönsamma affärsverksamheter med att skapa ökade möjligheter för personer med svag förankring på arbetsmarknaden.