26 april 2020

Läs förstudien om biosfärområde Vombsjösänkan

2017-2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner.

Projektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” bygger vidare på kommunernas förstudiearbete och syftar till att stödja processen att bilda ett biosfärområde.

Här kan du ladda ner kommunernas förstudie i pdf (108 sidor).

Förstudiens innehåll

4: Sammanfattning

8: INLEDNING

9: Bakgrund
9: Syfte och mål
10: Organisation och aktiviteter
12: Kommunikation och media

14: VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?

15: Globalt nätverk av modellområden för hållbar utveckling
16: Globala mål för hållbar utveckling
17: Zonering för strategisk planering
18: Urvalskriterier

20: VOMBSJÖSÄNKANS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI ETT BIOSFÄROMRÅDE

21: Vombsjösänkan – från istid till idag
22: Vombsjösänkans natur- och kulturlandskap
26: Ett rikt växt-och djurliv
27: Lokalt engagemang för Vombsjösänkan om modellområde för hållbar utveckling
32: Avgränsning och zonering av framtida biosfärområde
36: Grönstruktur, portar och besöksnoder i biosfärområdet
39: Vombsjösänkan som modellområde för hållbar utveckling

50: FORTSATT ARBETE MOT UTNÄMNING SOM BIOSFÄROMRÅDE

52: Biosfärkontor
52: Biosfärkoordinator
53: Biosfärkandidatorganisation för långsiktighet och engagemang
54: Finansieringsplan
55: Tidsplan för kandidaturen
57: Bilagor
57: Källor


Läs mer om Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela